Jednym z zadań Działu Wsparcia Badań jest koordynowanie prowadzonych prac badawczych przez pracowników naukowo-dydaktycznych w SGSP, które finansowane są z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców.

0
zrealizowanych zadań badawczych
Wykaz zadań badawczych realizowanych w latach 2010-2018

Tematy nowe:

 

WIBC:

1. Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej.

2. Zasilanie logistyczne systemów bezpieczeństwa cywilnego.

 

WIBP:

1. Badania właściwości emulsji wodno-olejowych wytwarzanych przy pomocy preparatów stosowanych w działaniach ratowniczych.

2. Wykrywanie anomalii temperaturowych w grupie ludzi na podstawie odwzorowania termicznego twarzy.

3. Wpływ warunków temperaturowych występujących podczas pożaru na podstawowe właściwości wytrzymałościowe fornirowego drewna warstwowego.

4. Badanie wpływu temperatur pożarowych oraz poziomu naprężeń na parametry wytrzymałościowe stali zbrojeniowej klasy C (B500SP – EPSTAL).

5. Analiza zapalności i szybkości rozprzestrzeniania płomienia po płaskich wyrobach włókienniczych poddanych działaniu małego płomienia lub dużego źródła promieniowania cieplnego.

6. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego wybranych materiałów wystroju i wyposażenia wnętrz.

7. Badanie wpływu wentylacji mechanicznej i procesu gaszenia na przestrzenny rozkład parametrów pożaru wewnętrznego.

8. Ocena możliwości wdrożenia usługi powiadomienia o niebezpieczeństwie (PoN) w konwencjonalnej łączności radiowej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Tematy nowe:

 

WIBC:

1. Analiza porównawcza realizacji zadań w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa przez wybrane Wydziały Zarządzania Kryzysowego.

2. Kreowanie świadomości ludzi o zagrożeniach poprzez edukację dla bezpieczeństwa.

3. Analiza metod optymalizacji ruchu wielu osób w obiektach w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

4. Analiza porównawcza planów zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim.

5. Opracowanie kodeksu etyki zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

6. Bezpieczeństwo zdrowia w aspekcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz wybranych parametrów mikroklimatu występujących w powietrzu wewnętrznym.

 

WIBP:

1. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego wybranych materiałów wystroju i wyposażenia wnętrz.

2. Badania eksperymentalne termodynamiki układu propan-butan/zbiornik/otoczenie podczas awaryjnych uwolnień LPG ze zbiorników ciśnieniowych.

3. Badania aktywności powierzchniowej, właściwości pianotwórczych i zwilżających kompozycji zawierających mieszaniny surfaktantów różnych typów,
z udziałem surfaktantów siloksanowych.

4. Wykorzystanie kamer termowizyjnych w działaniach ratowniczo-gaśniczych PSP.

5. Analiza procedur operacyjnych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podczas lokalizacji i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych spowodowanych atakami terrorystycznymi.

6. Opracowanie modułu gaszenia współpracującego z hybrydowym modelem pożaru.

7. Analiza możliwości zastosowania mechanicznego nawiewu kompensacyjnego w systemach grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych.

8. Analiza możliwości wykorzystania metod obliczeniowych i modeli wykorzystywanych w programie LSDyna w procesie projektowania stalowych konstrukcji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem warunków pożarowych.

9. Symulacja komputerowa rozprzestrzeniania się pożaru lasu w oparciu o cyfrowe mapy lasów i krótkoterminową prognozę pogody.

10. Otrzymywanie i charakterystyka nowych środowiskowo czułych hydrożeli.

11. Analiza wybranych środków ogniochronnych na właściwości palne materiałów epoksydowych utworzonych z Epidianu 5.

12. Widma częstotliwościowe pobudzenia optycznego stosowanych w diagnostyce termowizyjnej.

 

Tematy kontynuowane:

 

WIBC:

1. Zasilanie logistyczne systemów bezpieczeństwa cywilnego.

 

 

Tematy nowe:

 

WIBC:

1. Bezpieczeństwo zdrowia w aspekcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych występujących w powietrzu wewnętrznym.

2. Jakość jako podstawowe kryterium projektowania i ocena organizacji funkcjonujących na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

3. Ocena zagrożeń związanych z emisją substancji niebezpiecznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Łubna I w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego.

 

WIBP:

1. Modelowanie zasięgu rozprzestrzeniania się niebezpiecznych zanieczyszczeń pyłowych PM2,5 i PM10 w powietrzu powstałych podczas pożarów lasów.

2. Badanie toksyczności produktów rozkładu wybranych tworzyw sztucznych w funkcji temperatury.

3. Badania wpływu impregnacji preparatem ogniochronnym na właściwości mechaniczne i strukturę drewna litego konstrukcyjnego.

4. Wpływ warunków termicznych pożaru na podstawowe charakterystyki wytrzymałościowe stali zbrojeniowej klasy C.

5. Analiza możliwości wydłużenia czasu retencji obojętnych gazów gaśniczych, poprzez zmianę składu mieszaniny gaśniczej.

6. Badanie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość drewna „egzotycznego” stosowanego w konstrukcjach inżynierskich.

7. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego wybranych materiałów palnych.

8. Modelowanie rozkładu termicznego drewna naturalnego i modyfikowanego termicznie w warunkach cieplnych symulujących pożar w jego wczesnej fazie rozwoju.

9. Badanie obciążenia pracą strażaków podczas wykonywania wybranych czynności ratowniczych metodą kalorymetrii pośredniej otwartej.

10. Analiza wpływu wilgotności drewna na rozkład temperaturowy produktów spalania w kominku z zastosowanym żeliwnym wkładem.

11. Opracowanie metodyki modelowania dyspersji gazów i par palnych w obiektach przemysłowych w celu określenia rozmiaru stref zagrożenia wybuchem i skuteczności działania wentylacji usuwającej atmosfery wybuchowe.

 

Tematy kontynuowane:

 

WIBC:

1. Opracowanie kodeksu etyki zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

 

WIBP:

1. Badania eksperymentalne termodynamiki układu propan-butan/zbiornik/otoczenie podczas awaryjnych uwolnień LPG ze zbiorników ciśnieniowych.

2. Wykorzystanie kamer termowizyjnych w działaniach ratowniczo-gaśniczych PSP.

3. Symulacja komputerowa rozprzestrzeniania się pożaru lasu w oparciu o cyfrowe mapy lasów i krótkoterminową prognozę pogody.

4. Analiza wpływu wybranych środków ogniochronnych na właściwości palne materiałów epoksydowych utworzonych z Epidianu 5.

5. Analiza procedur operacyjnych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podczas lokalizacji i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych spowodowanych zagrożeniami terrorystycznymi.

6. Analiza możliwości wykorzystania metod obliczeniowych i modeli wykorzystywanych w programie LSDyna w procesie projektowania stalowych konstrukcji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem warunków pożarowych.

 

Tematy nowe:

 

WIBC:

1. Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w kontekście zagrożeń wynikających z bliskiego sąsiedztwa zakładów zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją paliw płynnych, zaliczanych do kategorii dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

2. Neutralizacja czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla mieszkańców w pomieszczeniach mieszkalnych powstałych w wyniku pożaru.

3. Badanie przestrzeni publicznej – skala i wpływ samoewakuacji ludności na ewakuację masową.

4. Wybrane aspekty bezpieczeństwa kibiców piłkarskich podczas rozgrywek Ekstraklasy – ocena poziomu bezpieczeństwa.

5. Metody i techniki wspomagające zarządzanie jakością w organizacji.

6. Bezpieczeństo cywilne, bezpieczeństwo ludzi.

 

WIBP:

1. Modelowane rozkładu termicznego drzewa naturalnego i modyfikowanego termicznie w warunkach cieplnych symulujących pożar w jego wczesnej fazie rozwoju.

2. Ocena parametrów techniczno-usługowych cyfrowych systemów łączności dyspozytorskiej w aspekcie usprawnienia procesu kierowania działaniami ratowniczymi w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

3. Analiza wpływu wybranych środków ogniochronnych na właściwości palne materiałów epoksydowych.

4. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego wybranych materiałów palnych.

5. Parametryczna ocena cyklu życia gaśnicy.

6. Wpływ warunków termicznych pożaru na podstawowe charakterystyki wytrzymałościowe stali zbrojeniowej klasy C.

7. Badanie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość drewna „egzotycznego” stosowanego w konstrukcjach inżynierskich.

8. Badania wpływu impregnacji preparatem ogniochronnym na właściwości chemiczne i strukturę drewna litego konstrukcyjnego.

9. Opracowanie nowych metod pomiaru rzeczywistego stężenia środków pianotwórczych w systemach pianowych.

10. Bezpieczeństwo strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w obecności instalacji ognioodpornej.

 

Tematy kontynuowane:

 

WIBC:

1. Jakość jako podstawowe kryterium projektowania i oceniania organizacji funkcjonujących na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

 

WIBP:

1. Modelowanie zasięgu rozprzestrzeniania się niebezpiecznych zanieczyszczeń pyłowych PM2,5 i PM10 w powietrzu powstałych podczas pożarów lasów.

2. Symulacja komputerowa rozprzestrzeniania się pożaru lasu w oparciu o cyfrowe mapy lasów i krótkoterminową prognozę pogody.

3. Wykorzystanie kamer termowizyjnych w działaniach ratowniczo-gaśniczych PSP.

4. Badania eksperymentalne termodynamiki układu propan-butan/zbiornik/otoczenie podczas awaryjnych uwolnień LPG ze zbiorników ciśnieniowych.

5. Analiza procedur operacyjnych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podczas lokalizacji i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych spowodowanych atakami terrorystycznymi.

6. Analiza wpływu wybranych środków ogniochronnych na właściwości palne materiałów epoksydowych utworzonych z Epidianu 5.

 

Tematy nowe:

 

WIBC:

1. Ocena zagrożeń związanych z emisją substancji na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Łubna I w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego.

2. Analiza struktur społecznych w Polsce na obszarach szczególnie narażonych na występowanie zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu społeczności lokalnych.

 

WIBP:

1. Zastosowanie materiałów polimerowych w regeneracji i zabezpieczeniu powierzchni hełmów strażackich.

2. Badanie właściwości wybuchowych pyłów materiałów drewnopochodnych.

3. Badania eksperymentalne procesów cieplno-przepływowych zachodzących podczas awaryjnych wypływów strumieniowych ze zbiorników z gazami skroplonymi.

4. Analiza i ocena możliwości wykorzystania związków chemicznych wielkości nano jako dodatku do klejów stosowanych do płyt drewnopochodnych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego.

5. Optymalizacja ilości dodatku włókien polipropylenowych do betonu w celu przeciwdziałania eksplozyjnemu odpryskiwaniu betonu w tunelach komunikacyjnych w trakcie pożarów.

6. Projekt mobilnego stanowiska uzdatniania wody do spożycia przez ludzi w sytuacjach kryzysowych.

7. Badanie właściwości elektrycznych materiałów wykorzystywanych w Państwowej Straży Pożarnej.

8. Opracowanie nowych metod pomiaru rzeczywistego stężenia środków pianotwórczych w systemach pianowych.

9. Optymalizacja samochodów wężowych w celu podniesienia efektywności ich wykorzystania podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

10. Badanie współczynników obliczeniowych dotyczących szybkości przemieszczania oraz przepustowości przez przeszkody na drogach ewakuacyjnych w zakresie ewakuacji dzieci z budynków przedszkolnych.

11. Badania zagrożeń od pożarów zbiorników magazynujących metanol.

12. Wykorzystanie termowizji w Państwowej Straży Pożarnej.

13. Optymalizacja procedur ratowniczych dla pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem „Specjalistycznych Grup Ratowniczych”.

14. Ocena wpływu funkcjonalności cyfrowych systemów łączności dyspozytorskiej na proces kierowania działaniami ratowniczymi w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

15. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego wybranych materiałów palnych.

 

Tematy kontynuowane:

 

WIBC:

1. Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w kontekście zagrożeń wynikających z bliskiego sąsiedztwa zakładów zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją paliw płynnych, zaliczanych do kategorii dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

2. Bezpieczeństwo cywilne, bezpieczeństwo ludzi.

3. Metody i techniki wspomagające zarządzanie jakością w organizacji.

4. Neutralizacja czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla mieszkańców w pomieszczeniach mieszkalnych powstałych w wyniku pożaru.

5. Wybrane aspekty bezpieczeństwa kibiców piłkarskich podczas rozgrywek Ekstraklasy – ocena poziomu bezpieczeństwa.

6. Badanie przestrzeni publicznej – skala i wpływ samoewakuacji na ewakuację masową.

 

WIBP:

1. Parametryczna ocena cyklu życia gaśnicy.

2. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego wybranych materiałów palnych.

3. Analiza możliwości wydłużenia czasu retencji obojętnych gazów gaśniczych, poprzez zmianę składu mieszaniny gaśniczej.

4. Wpływ warunków termicznych pożaru na podstawowe charakterystyki wytrzymałościowe stali zbrojeniowej klasy C.

5. Badanie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość drewna „egzotycznego” stosowanego w konstrukcjach inżynierskich.

6. Analiza wpływu wybranych środków ogniochronnych na właściwości palne materiałów epoksydowych utworzonych z Epidianu 5.

 

Tematy nowe:

 

WIBC:

1. Wpływ mediów na kształtowanie kultury bezpieczeństwa.

2. Kryteria wyboru i oczekiwania kandydatów przy wyborze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

3. Integracja działań w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.

4. Wybrane zagrożenia cywilizacyjne. Analiza świadomości młodzieży.

 

WIBP:

1. Określenie mocy pożaru przy użyciu metod odwrotnego modelowania pożarów, masowo generowanych symulacji oraz uczenia maszynowego.

2. Badania wpływu metody gaszenia na skutki pożarów grupy F.

3. Opracowanie algorytmu do wyznaczania powierzchni obszaru spalonego w oparciu o cyfrowe przetwarzanie i analizę obrazu.

4. Wpływ przetwarzania wstępnego sygnału mowy na skuteczność systemów automatycznego rozpoznawania mowy polskiej.

5. Badanie wpływu temperatur występujących w czasie pożaru oraz wpływu procesów starzeniowych na parametry wytrzymałościowo-użytkowe materiałów stosowanych do wytwarzania skorup hełmów strażackich.

6. Analiza modyfikacji ognioochronnej wybranych transferowych taśm samoprzylepnych.

 

Tematy kontynuowane:

 

WIBC:

1. Analiza struktur społecznych w Polsce na obszarach szczególnie narażonych na występowanie zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu społeczności lokalnych.

2. Ocena zagrożeń związanych z emisją substancji niebezpiecznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Łubna I w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego.

3. Wybrane aspekty bezpieczeństwa kibiców piłkarskich podczas rozgrywek Ekstraklasy – ocena poziomu bezpieczeństwa.

 

WIBP:

1. Analiza możliwości wydłużenia czasu retencji obojętnych gazów gaśniczych, poprzez zmianę składu mieszaniny gaśniczej.

2. Badanie współczynników obliczeniowych dotyczących szybkości przemieszczania oraz przepustowości przez przeszkody na drogach ewakuacyjnych w zakresie ewakuacji dzieci z budynków przedszkolnych.

3. Badania zagrożeń od pożarów zbiorników magazynujących metanol.

4. Wykorzystanie termowizji w Państwowej Straży Pożarnej.

5. Badania eksperymentalne procesów cieplno-przepływowych zachodzących podczas awaryjnych wypływów strumieniowych ze zbiorników z gazami skroplonymi.

6. Optymalizacja samochodów wężowych w celu podniesienia efektywności ich wykorzystania podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

7. Optymalizacja procedur ratowniczych dla pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem „Specjalistycznych Grup Ratowniczych”.

8. Optymalizacja ilości dodatku włókien polipropylenowych do betonu w celu przeciwdziałania eksplozyjnemu odpryskiwaniu betonu w tunelach komunikacyjnych w trakcie pożarów.

9. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego wybranych materiałów palnych.

10. Badanie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość drewna „egzotycznego” stosowanego w konstrukcjach inżynierskich.

11. Wpływ warunków termicznych pożaru na podstawowe charakterystyki wytrzymałościowe stali zbrojeniowej klasy C.

 

Tematy nowe:

 

WIBC:

1. Analiza awaryjności średnich samochodów gaśniczych.

2. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym.

3. Badanie czynników implikujących wzrost liczby wypadków utonięcia w wodach polskich w latach 2011-2015.

4. Metodyka projektowania synergicznego doraźnych systemów bezpieczeństwa lokalnego w obliczu zgromadzeń w Polsce.

5. Analiza wpływu całkowitej izolacyjności cieplnej wybranych typów odzieży izolującej na wydatek energetyczny i komfort cieplny ratowników w trakcie działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

6. Analiza parametrów środowiska pracy w salach wykładowych, pomieszczeniach administracyjnych oraz pracowniach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

7. Analiza możliwości wystąpienia zagrożeń ze strony pyłu zawieszonego podczas wykonywania aktywności fizycznej na przykładzie wybranych obiektach sportowo-rekreacyjnych.

8. Ocena możliwości wzmocnienia barier systemowych w odniesieniu do wartości ryzyka wybranych zagrożeń.

 

WIBP:

1. Analiza i ocena właściwości palnych innowacyjnych tworzyw drewnianych otrzymanych z surowców odnawialnych w przyśpieszonym cyklu produkcyjnym, zwiększających konkurencyjność przemysłu drzewnego.

2. Badanie organizacji i przebiegu ewakuacji w budynkach wielokondygnacyjnych.

3. Modelowanie czasu retencji gazów gaśniczych z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów.

4. Termiczne zobrazowanie w podczerwieni w badaniach rozwoju pożaru.

5. Ocena zdolności do biodegradacji roztworów środków pianotwórczych i zwilżających metodą rozcieńczeń.

6. Racjonalizacja doboru potencjału zastępów ratowniczych PSP do działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych.

7. Badanie ogniotrwałego betonu na nowatorskim kruszywie pod kątem możliwości stosowania go w konstrukcjach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego.

8. Badanie wpływu odzieży zakładanej pod ubranie specjalne na obciążenie pracą strażaków z wykorzystaniem metody kalorymetrii pośredniej.

9. Opracowanie koncepcji stanowiska laboratoryjnego do kształcenia w zakresie pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem wentylacji nadciśnieniowej.

10. Analiza wpływu kąta pochylenia, wydajności i kąta rozpylenia na rozkład średnic kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez wybrane prądownice.

11. Badanie efektów synergistycznych mieszanin surfaktantów i kosurfaktantów stosowanych w koncentratach pożarniczych w odniesieniu do zdolności zwilżających materiałów stałych.

22. Analiza możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP.

13. Opracowanie metody zabezpieczenia strażaka przed skutkami porażenia prądem elektrycznym podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

14. Badania sztywności oraz podatności na przebicia skorup hełmów strażackich w trakcie oddziaływań na nie temperatur pożarowych.

15. Zastosowanie modulowanych źródeł światła jako pobudzenia w termografii aktywnej.

16. Badanie bezpieczeństwa ochron osobistych w zdarzeniach o charakterze radiacyjnym.

17. Badania porównawcze skuteczności usuwania dymu z klatek schodowych z wykorzystaniem wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

18. Innowacyjne metody i techniki dekontaminacji sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

19. Badanie wpływu zastosowania izolacji termicznej okładzin płytowych z dębu korkowego w zakresie zapewnienia odporności ogniowej konstrukcji stalowych.

20. Analiza wpływu ciśnienia zasilania oraz budowy hydrantów wewnętrznych na ich parametry techniczno-użytkowe.

21. Analiza wpływu wybranych środków ognioochronnych na właściwości palne materiałów epoksydowych.

22. Analiza niezawodności ciężkich samochodów gaśniczych.

 

Tematy kontynuowane:

 

WIBC:

1. Wpływ mediów na kształtowanie kultury bezpieczeństwa.

2. Kryteria wyboru i oczekiwania kandydatów przy wyborze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

3. Integracja działań w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego RP.

 

WIBP:

1. Analiza modyfikacji ogniochronnej wybranych transferowych taśm samoprzylepnych.

2. Badanie wpływu temperatur występujących w czasie pożaru oraz wpływu procesów starzeniowych na parametry wytrzymałościowo-użytkowe materiałów stosowanych do wytwarzania skorup hełmów strażackich.

3. Badania wpływu metody gaszenia na skutki pożarów grupy F.

4. Określenie mocy pożaru przy użyciu metod odwrotnego modelowania pożarów, masowo generowanych symulacji oraz uczenia maszynowego.

5. Opracowanie algorytmu do wyznaczania powierzchni obszaru spalonego w oparciu o cyfrowe przetwarzanie i analizę obrazu.

6. Badanie zagrożeń od pożarów zbiorników magazynujących metanol.

7. Badania eksperymentalne procesów cieplno-przepływowych zachodzących podczas awaryjnych wypływów strumieniowych ze zbiorników z gazami skroplonymi.

8. Optymalizacja ilości dodatku włókien polipropylenowych do betonu w celu przeciwdziałania eksplozyjnemu odpryskiwaniu betonu w tunelach komunikacyjnych w trakcie pożarów.

9. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego wybranych materiałów palnych.

 

Tematy nowe:

 

WIBC:

1. Kompetencje społeczne w systemie bezpieczeństwa RP.

2. Badania wpływu pianotwórczych środków gaśniczych i preparatów zmywających stosowanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na rozprzestrzenianie się w gruncie i szybkość biodegradacji substancji ropopochodnych.

3. Otrzymywanie oraz charakterystyka biokompozytów opartych na biopolietylenie oraz naturalnych dodatkach wzmacniających.

4. Projektowanie sieciowe doraźnych systemów ratownictwa w Polsce.

5. Analiza możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w zakresie monitorowania bezpieczeństwa.

6. Wykorzystanie symulacyjnych gier decyzyjnych w organizacji i przeprowadzaniu ćwiczeń, szkoleń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.

7. Analiza systemowa procesów planistycznych realizowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na wybranych szczeblach administracji publicznej.

 

WIBP:

1. Opracowanie metody zabezpieczenia strażaka przed skutkami porażenia prądem elektrycznym podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

2. Analiza skuteczności gaśniczej strumieni rozpylonych wytwarzanych przez wybrane dysze mgłowe, prądownice typu Turbo i lance gaśnicze podczas gaszenia pożarów typu A w pomieszczeniu zamkniętym.

3. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna egzotycznego.

4. Badanie właściwości fizykochemicznych i izotopowych gleb polskich pochodzących z terenów najsilniej skażonych po awarii reaktora jądrowego w Czarnobylu.

5. Analiza i ocena możliwości wykorzystania dyspersyjnych klejów akrylowych w przemyśle drzewnym w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego.

6. Modelowanie komputerowe spalania i pirolizy wybranej pianki poliuretanowej.

7. Analiza wpływu warunków temperaturowych na parametry pracy i niezawodności gaśnic przenośnych.

8. Opracowanie wskaźnika wiargodności/ufności do symulacji komputerowej pożaru pokrywy gleby.

 

Tematy kontynuowane:

 

WIBC:

1. Wpływ mediów na kształtowanie kultury bezpieczeństwa.

2. Kryteria wyboru i oczekiwania kandydatów przy wyborze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

3. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym.

4. Analiza wpływu całkowitej izolacyjności cieplnej wybranych typów odzieży izolującej na wydatek energetyczny i komfort cieplny ratowników w trakcie działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

5. Analiza parametrów środowiska pracy w salach wykładowych, pomieszczeniach administracyjnych oraz  pracowniach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

6. Analiza możliwości wystąpienia zagrożeń ze strony pyłu zawieszonego podczas wykonywania aktywności fizycznej na przykładzie wybranych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

7. Ocena możliwości wzmocnienia barier systemowych w odniesieniu do wartości ryzyka wybranych zagrożeń.

 

WIBP:

1. Badanie wpływu zastosowania izolacji termicznej okładzin płytowych z dębu korkowego w zakresie zapewnienia odporności ogniowej konstrukcji stalowych.

2. Termiczne zobrazowanie w podczerwieni w badaniach rozwoju pożaru.

3. Modelowanie czasu retencji gazów gaśniczych z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów.

4. Ocena zdolności do biodegradacji roztworów środków pianotwórczych i zwilżających metodą rozcieńczeń.

5. Badanie ogniotrwałego betonu na nowatorskim kruszywie pod kątem możliwości stosowania go w konstrukcjach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego.

6. Analiza wpływu kąta pochylenia, wydajności i kąta rozpylenia na rozkład średnic kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez wybrane prądownice wodne.

7. Zastosowanie modulowanych źródeł światła jako pobudzenia w termografii aktywnej.

8. Badania porównawcze skuteczności usuwania dymu z klatek schodowych z wykorzystaniem wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Tematy kontynuowane:

 

WIBC:

1. Badania wpływu pianotwórczych środków gaśniczych i preparatów zmywających stosowanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na rozprzestrzenianie się w gruncie i szybkość biodegradacji substancji ropopochodnych.

2. Otrzymywanie i charakterystyka biokompozytów opartych na biopolietylenie oraz naturalnych dodatkach wzmacniających.

 

WIBP:

1. Opracowanie metody zabezpieczenia strażaka przed skutkami porażenia prądem elektrycznym podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

2. Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna egzotycznego.

3. Modelowane komputerowe spalania i pirolizy wybranej pianki poliuretanowej.

4. Termiczne zobrazowanie w podczerwieni w badaniach rozwoju pożaru.